logged_out_greeting="Hello! How can I help you? Xin chào, bạn cần VEM hỗ trợ về?">